President Trump Tours Border Wall Prototypes in San Diego - NBC 6 South Florida

    President Trump Tours Border Wall Prototypes in San Diego